Słup – dobór zbrojenia

Opis problemu

Dobór zbrojenia żelbetowego słupa.

Metody

Wymiarowanie słupa przeprowadzono zgodnie z PN-EN-1992-1. Przyjęto następujące parametry konstrukcyjne:

 • beton C20/25,
 • stal RB500W (A)
 • klasa ekspozycji: XC3,
 • klasa konstrukcji: S4,
 • otulina: 3.5cm,
 • minimalna odległość w świetle między prętami: 3.0cm.

Wstępnie przyjęte średnice zbrojenia:

 • podłużne: Φ16 (zbrojenie symetryczne)
 • poprzeczne: Φ8

SGN: Wyznaczono obliczeniowo potrzebne zbrojenie podłużne i poprzeczne (strzemiona dwucięte).

Uwzględniono imperfekcje geometryczne w obu płaszczyznach słupa w postaci wstępnych mimośrodów ei. Efekty II rzędu uwzględniono metodą nominalnej sztywności. Wspł. długości wyboczeniowej słupa w płaszczyźnie układu: βx=1.0 (schemat: utwierdzenie-łyżwa) KOMENTARZ. Wspł. długości wyboczeniowej słupa z płaszczyzny układu: βy=2.0 (schemat wspornikowy) KOMENTARZ.

SGU: Graniczną szerokość rys poprzecznych ustalono jako 0.3mm (klasa ekspozycji XC3). Dopuszczalne ugięcie wynosi L/250. Ugięcia elementu wyznaczono od części długotrwałej obciążenia. Współczynnik obciążenia długotrwałego przyjęto 1.0. Końcowy współczynnik pełzania wynosi 3.8 (wg Załącznika B).

Ze względu na bardzo mały moment zginający w słupach (Mmax=1.6kNm), do wymiarowania wybrano słup zewnętrzny, w którym występuje największa siła ściskająca.

Tab.1: Ekstremalne sił wewnętrzne w słupie (teoria I rzędu)

Siła normalna [kN] Moment zginający [kNm]
Nmax= -1059.7kN Modp= 0.8kNm
Nmin= -549.9kN Modp= 0.4kNm
Nodp= -1053.9kN Mmax= 1.6kNm
Nmin= -1057.8kN Mmin= 0.001kNm

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Reguły wymiarowania

 • Z paska głównego wybierz Analiza > Wymiarowanie > Narzędzia wymiarowania > Obwiednia.

Tryby generowania kombinacji określają kombinacje i przekroje na długości elementów, który będą brane pod uwagę podczas analizy konstrukcji. W celu uzyskania dokładnego opisu wybierz Informacje o trybach generowania kombinacji.

 • Wybierz Przypisz regułę > Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004
 • Zaznacz pręt 4 (lewy słup) klikając w niego LPM i wybierz  Zastosuj.Elem_żelbt_1992

Ustawienie parametrów do wymiarowania

 • W nowym oknie wybierz ikonę Parametry do wymiarowania i ustal:
  • Zbrojenie poprzeczne:
   • Zbrojenie minimalne jak dla: > słupa
   • Wymaga zbrojenia obliczeniowego > gdy VRd,c < Vsd KOMENTARZ
  • Imperfekcje geometryczne:
   • uwzględnij po kierunku > Y-Y i X-X
  • Rysy:
   • Graniczna szerokość rys > 0.3 
   • Rodzaj obciążenia > długotrwałe
  • Reologia:
   • Wspł. obciążenia długotrwałego dla siły krytycznej > 0.60
   • Wspł. pełzania > 3.8
  • Warunki konstrukcyjne:
   • Ogranicz smukłość do > 104
  • Pozostałe parametry pozostaw domyślne.
 • Zapisz zmiany klikając Ok.prametry_wyb_slup

Ustawienie długości wyboczeniowej

 • W oknie wymiarowania wybierz ikonę Długość wyboczeniowa:
  • Długość wyboczeniowa > El. klasyczny-5.8.3.2(2)
  • β: (X-X) > 1.0 i β: (Y-Y) > 2.0
  • Pozostałe parametry pozostaw domyślne.
 • Zapisz zmiany i okno klikając Ok.slup_wyb

Automatyczny dobór zbrojenia

 • Wybierz zakładkę Automatyczny dobór zbrojenia i ustaw:
  • Średnica [mm] > 16,
  • Otulina [mm] > 35,
  • Zbrojenie symetryczne,
  • Pozostałe parametry pozostaw domyślne i wybierz Zazbrój.slup_automat

Program dobrał zbrojenie podłużne słupa 4Φ16 (1 pręt w każdym narożu) i zbrojenie poprzeczne Φ6 co 19.5cm. Nośność przekroju jest przekroczona.

KOMENTARZ: Dla danej sztywności przekroju, parametrów wyboczeniowych słupa i zadanych imperfekcji, pierwsza wartość siły krytycznej „z płaszczyzny” NB,x wynosi 930kN i jest mniejsza od wartości obliczeniowej siły ściskającej NEd = -1059.74kN. Przekrój traci stateczność globalną, należy zwiększyć jego sztywność.

Odczyt wartości sił krytycznych.
 • 2xLPM w warunek Zbrojenie główne w oknie Reguły projektowania z lewej strony ekranu,
 • Rozwiń opcję Imperfekcje geometryczne i efekty drugiego rzędu,
 • Odczytaj wartość sił krytycznych „w płaszczyźnie” NB,y i „z płaszczyzny” NB,x .

Definicja zbrojenia podłużnego

 • W oknie przekroju kliknij LPM w lewą krawędź (1) – podświetli się na czerwono, sygnalizując, że jest aktywna.
 • Wybierz zakładkę Definicja zbrojenia dla krawędzi:
  • ustaw liczbę prętów w rzędzie: n2 > 4,
  • ustaw otulinę z trzech stron równą: c1 > 35 (mm),
  • ustaw średnicę zbrojenia φ [mm] > 16,
  • wybierz Zastosuj.
 • W ten sam sposób zdefiniuj zbrojenie 4Φ16 prawej krawędzi (3).slup_nieautomat

Siła krytyczna NB,x = -1526kN < NEd = -1059.74kN. Warunek nośności przekroju spełniony, wytężenie 72%.przekroj_slup

Zbrojenie poprzeczne

Na całej wysokości słupa zbrojenie poprzeczne nie jest potrzebne obliczeniowo (odcinek pierwszego rodzaju). Program wyznaczył automatycznie zbrojenie Φ6 ze względu na minimalny stopień zbrojenia i max. rozstaw. Zdecydowano się jedynie skorygować rozstaw strzemion.

 • Wybierz zakładkę Zbrojenie strzemionami:
  • ustaw rozstaw strzemion: s [cm] > 20.0,
  • pozostałe parametry pozostaw domyślne.
 • Program automatycznie zaktualizuje wyniki.slup_zbroj_poprz

Weryfikacja i raport z obliczeń

Warunki nośności i użytkowalności elementu są spełnione – wytężenie wynosi 72% ze względu na zbrojenie główne. Zamknij okno wymiarowania, zapisując wyniki pracy, klikając Ok. W celu ostatecznej weryfikacji obliczeń wybierz tryb generowania kombinacji Wszystkie kombinacje i kliknij Przelicz. Ostateczne wytężenie wynosi 72%.

W celu wygenerowania raportu z obliczeń wybierz ikonę Generuj raport. Określ zakres raportu i kliknij Zapisz (.rtf).7

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf slup-raport 452 KB 1461
sdi budynek_wielorodzinny 865 KB 281