Oddziaływania na konstrukcję

Opis problemu

Zebranie obciążeń dla obiektu halowego.

Metody

Podstawą do określenia oddziaływań na konstrukcje jest norma PN-EN-1991. Podstawowe grupy oddziaływań: stałe, zmienne i wyjątkowe. Klasyfikują one oddziaływania w zależności od ich zmienności w czasie, zmienności położenia i prawdopodobieństwa wystąpienia. W ramach każdej grupy można wyróżnić dalsze, w zależności od źródła obciążenia czy schematu działania (np. w ramach oddziaływań zmiennych wyróżniamy obciążenie śniegiem, wiatrem itd.). Na potrzeby projektowania zewnętrznej konstrukcji hali należy zebrać obciążenia klimatyczne od śniegu i wiatru, oraz obciążenie technologiczne dachu (podwieszone instalacje). Analizując poszczególne elementy konstrukcji należy określić ich miejsce w ścieżce obciążeń oraz przypadki, schematy i wartości występujących oddziaływań.

Oddziaływanie śniegu (PN-EN 1991-1-3)

 • Strefa obciążenia śniegiem: II
 • Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu: 0.9kN/m2
 • Warunki lokalizacyjne: normalne (brak wyjątkowych opadów i zamieci)
 • Współczynnik kształtu dachu: 0.8
 • Współczynnik ekspozycji: 1.0
 • Współczynnik termiczny: 1.0

Oddziaływanie wiatru (PN-EN 1991-1-4)

 • Strefa obciążenia wiatrem: I
 • Wysokość odniesienia: 10.25m
 • Kategoria terenu: III
 • Wartość charakterystyczna szczytowego ciśnienia prędkości: 0.590kPa

Obciążenie technologiczne

 • Instalacje oświetleniowe, wentylacyjne podwieszone do wiązarów i znajdujące się na połaci dachowej.
 • Przyjęto: 0.20 kN/m2

Tab.1: Zestawienie obciążeń na halę.

Oddziaływanie Obc. powierzchniowe [kN/m2]
Technologiczne 0.20
Śnieg 0.72
Wiatr (θ= 0̊) KOMENTARZ!
A -0.826
B -0.590
C -0.413
D +0.312
E -0.312
F -1.121
G -0.826
H -0.472
I -0.472
J -0.472
Wiatr (θ= 90̊)
A -0.826
B -0.590
C -0.413
D +0.295
E -0.295
F -1.062
G -0.885
H -0.531
I -0.472

th0thoabc

Rys.1. Podział dachu na pola, (θ = 0o)

th90th90abc

Rys.2. Podział dachu na pola, (θ = 90o)