Obliczenie obciążenia stałego działającego na konstrukcje

Stropodach

Stropodach składa się z płyt kanałowych o rozpiętości 6,00 m. Ciężar własny płyty to 2,6 kN/m2

Płyty stropowa

Rozstaw żeber przyjęto zgodnie ze schematem poniżej:

Wysokość płyty oszacowano z warunku smukłości płyty

\(h_f=(\frac{1}{30}\div\frac{1}{20})l=(\frac{1}{30}\div\frac{1}{20})\cdot 2,00=(0,066\div 0,10)m\)

Przyjęto wstępnie \(h_f=10cm\)

Wysokość użyteczna  płyty

\(a_1=C_{nom}+\phi_{st}+\frac{1}{2}\phi=35mm+8mm+8mm=51mm\) \(d=h_f-a_1=100mm-51mm=49mm\)

Określenie minimalnego pola przekroju zbrojenia głównego

\(A_{s,min}=max\left\{\begin{array}{11} 0,26\cdot\frac{f_{ctm}}{f_yk}\cdot b_t\cdot d\\0,0013\cdot b_t\cdot d\end{array}\right.\) \(A_{s,min}=max\left\{\begin{array}{11} 0,26\cdot \frac{2,9}{500}\cdot 100\cdot 4,9\\0,0013\cdot 100\cdot 4,9\end{array}\right.=max\left\{\begin{array}{11} 0,74cm^2\\0,611cm^2\end{array}\right.=0,74cm^2\)

Określenie maksymalnego przekroju pola zbrojenia głównego

\(A_{s,max}=0,04\cdot A_c=0,04\cdot 100\cdot 10=40 cm^2\)

Maksymalny rozstaw prętów zbrojenia głównego

\(s_{max,slabs}=min\left\{\begin{array}{11}2\cdot h\\250\end{array}\right.=min\left\{\begin{array}{11}2\cdot 100\\250\end{array}\right.=min\left\{\begin{array}{11}200\\250\end{array}\right.=200mm\)

Zebranie obciążeń działających na strop.

Lp. Rodzaj obciążenia Obciążenie charakterystyczne [kN/m2] Współczynnik obciążenia ɣf Obciążenie obliczeniowe [kN/m2]

Obciążenie stałe

1.

Zewnętrzne obciążenie

1,368

1,35

1,849

2.

Płyta monolityczna 10 cm

2,5

1,35

3,375

Razem obciążenia stałe :

3,87

1,35

5,22

Obciążenie zmienne

Obciążenie charakterystyczne użytkowe

9,0

1,5

13,5

Razem obciążenia zmienne

9,0

1,5

13,5

Razem

12,87

18,72

Wartość obliczeniowa obciążeń to \(18,72 kN/m^2\)

Obciążenie przypadające na jedno żebro należy obliczyć z ich rozstawu czyli 2,00 m.

Zwiększenie obciążenia o 10% wynika z próby oszacowania ciężaru własnego żebra.

\(18,72\cdot 2\cdot 1,1=41,18[kN/m]\)

Przyjęto schemat belki ciągłej, wieloprzęsłowej czyli wartość momentu maksymalnego należy przemnożyć razy 0,8.

\(M_{Ed}=\frac{41,18\cdot 6^2}{8}\cdot 0,8 = 148,25[kNm]\)

Obliczenie wysokości użytecznej

Wysokość użyteczna obliczono dla przyjętego stopnia zbrojenia ρ=1,1%

\( \xi=\rho\cdot \frac{f_{yd}}{\eta\cdot f_{cd}}=0,011\cdot \frac{435}{1,0\cdot 21}=0,228\) \( A_0=\xi\cdot (1-0,5\cdot \xi)=0,228\cdot (1-0,5\cdot 0,228)=0,202\) \( d_{req}=\sqrt{\frac{M_{Ed}}{\eta\cdot f_{cd}\cdot b_w\cdot A_0}}=\sqrt{\frac{263,55}{1\cdot 21\cdot 0,35\cdot 0,202}}=0,202\)

\(h=0,374\)

Przyjęto żebro o wymiarach 0,35×0,7 m

Lp.

Rodzaj obciążenia

Obciążenie charakterystyczne [kN/m]

Współczynnik obciążenia ɣf

Obciążenie obliczeniowe [kN/m]

Obciążenie stałe

1.

Zew.obc.stałe 3,87 [kN/m2]*2 m=7,74 kN/m

7,74

1,35

10,44

2.

Ciężar własny żebra 25 [kN/m3]*0,25 m*0,7 m=2,5 kN/m

4,375

1,35

5,91

Razem obciążenia stałe :

12,12

1,35

14,63

Obciążenie zmienne

Obciążenie charakterystyczne użytkowe: 9,0 [kN/m2]*2 m

19,0

1,5

28,5

Razem obciążenia zmienne:

19,0

1,5

28,5

Razem:

29,87

43,13