Wymiarowanie

Opis problemu

Wymiarowanie żeber zadaszenia w modelu numerycznym (sprawdzenie SGN, SGU i dobranie przekroju).

Metody

Wymiarowanie żebra, jako elementu belkowego stalowego należy przeprowadzić zgodnie z EN-1993-1. Warunki nośności powinny być spełnione w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń.

SGN: Żebro, ze względu na pochylenie przekroju, jest elementem dwukierunkowo zginanym. Współczynniki długości wyboczeniowej względem obu osi przyjęto równe 1.0. Moment krytyczny przekroju sprawdzono wg. europejskiej prenormy ENV 1993-1-1:1992. Za punkt przyłożenia obciążeń przyjęto miejsce łączenia z pokryciem (górna krawędź przekroju).

SGU: Graniczną wartość całkowitego ugięcia określono jako L/200 (L – rozpiętość przęsła).

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Reguły wymiarowania

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza.
 • W panelu Analiza wybierz Wymiarowanie.
 • W panelu Narzędzia wymiarowania wybierz tryb Obwiednia.

Tryby generowania kombinacji określają ilość i rodzaj kombinacji branych pod uwagę podczas analizy konstrukcji. Po dokładny opis wybierz: Informacje o trybach generowania kombinacji)

 • W panelu Narzędzia wymiarowania wybierz Przypisz regułę.5
 • Wybierz Element stalowy wg. EN-1993-1-1:2005+AC:2006.
 • Zaznacz skrajne przęsła żeber, w których występują największe siły wewnętrzne (drugie i trzecie od góry).
 • w oknie Zaznacz wybierz Zastosuj.

Parametry wymiarowania

 • W nowym oknie, wybierz ikonę Parametry elementu.python_2019-06-22_13-52-38 - Copy (2)
  • Efekt szerokiego pasa: brak – efekt nie wystąpi.
  • Współczynniki interakcji zginania i ściskania: wybierz Metoda 2 – metoda zalecana w załączniku krajowym.
  • Ograniczenie przemieszczeń: w kolumnie max u/L zamień wartość L/350 na L/200.
  • Opcje połączenia: bez zmian – nie ma istotnego wpływu.
  • Warunki konstrukcyjne: wpisz 250 – ograniczenie smukłości elementów ściskanych (może wystąpić siła osiowa przekazywana przez układ stężeń).
  • Żebra usztywniające: brak.
płatew-par.el
 • Z paska ikon wybierz Długość wyboczeniowa.python_2019-06-22_13-52-38 - Copy
  • Długość wyboczeniowa: sposób wyznaczania wg.ENV 1993-1-1:1992.
  • Zamocowanie w płaszczyźnie układu: wybierz ENV 1993-1-1:1992.
  • Zamocowanie prostopadle do płaszczyzny układu: wybierz Automatycznie.
  • Układ o węzłach: wybierz nieprzesuwnych.
  • Długość elementu: wybierz Według schematu.Dłwyboczżebro

Należy zwrócić uwagę, że współczynniki długości wyboczeniowej ustalane są w układzie głównym, nie lokalnym (przekroju). Wykonując obliczenia program uwzględnia jednak pochylenie przekroju. W przypadku małego pochylenia, nie ma to istotnego wpływu na wynik.

 • Z paska ikon wybierz Zwichrzenie.python_2019-06-22_13-52-38
  • Sposób wyznaczenia: wybierz ENV 1993-1-1:1992.
  • Sposób definiowania: wybierz według tabeli.
  • W tabeli wybierz Obciążenie równomiernie rozłożone (pierwszy wiersz).
  • Sposób przyłożenia obciążenia wybierz pierwszą opcję i zatwierdź Ok.python_2019-06-22_14-21-33

Warunki nośności, dobór przekroju

W oknie Reguły projektowania wyświetlone są kolejne warunki nośności (wraz z procentowym wykorzystaniem) wymiarowanych elementów o przekroju IPN 80. W przypadku żebra przedskrajnego największe wytężenie przekroju (64%) występuje ze względu na zginanie. W przypadku żebra wewnętrznego największe wytężenie, również występuje ze względu na zginanie i wynosi 71%.Żebrowytężenie

 • W celu ostatecznej weryfikacji przekroju wybierz tryb generowania kombinacji Wszystkie kombinacje i kliknij Przelicz. Przy tym trybie obliczenia potrwają chwilę dłużej niż przy trybie Obwiednia. W tym przypadku wytężenie przekrojów nie zmienia się.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi stalowe_zadaszenie_2d 697 KB 237