Statyka

Plan dokumentu

Wersja programu: Soldis PROJEKTANT 3D (1.7.24)

Uruchomienie obliczeń

 • Przejdź do zakładki Analiza, a następnie kliknij Statyka. Pasek narzędziowy zostanie przebudowany. Większość ikon jest zablokowana do momentu uruchomienia analizy.
 • Kliknij Oblicz aby uruchomić analizę.

Uruchomiony zostanie zewnętrzny program o nazwie solver.exe. Możliwe jest śledzenie zużycia zasobów przy pomocy systemowego Menadżera zadań.

Aktualność wyników

Kolor sygnalizatora obok ikony analizy wskazuje na aktualność wyników. Kolor zielony oznacza, że wszystkie wyniki są aktualne. Kolor żółty wskazuje na konieczność ponownego przeliczenia. Kolor szary natomiast na brak jakichkolwiek wyników. Kliknij Oblicz aby uruchomić analizę. W przypadku próby przeliczenia zadania dla aktualnych wyników program wyświetli stosowny komunikat i poprosi o potwierdzenie.

Zablokowane ikony

Program odblokowuje tyle te ikony, które mogą być użyteczne dla analizowanego modelu. Jeżeli model nie zawiera elementów belkowych to mimo poprawnie zakończonej analizy narzędzia do przeglądu sił przekrojowych w belkach będą wciąż zablokowane.

Ustawienia kombinatoryki

W programie domyślnie wyniki prezentowane są jako superpozycja charakterystycznych efektów dla aktywnych grup obciążenia. Wykonaj poniższe kroki, aby aktywować tryb kombinatoryki z odpowiednimi ustawieniami.

 • W panelu Oblicz kliknij przełącznik Kombinatoryka. Wciśnięty przełącznik oznacza, że tryb kombinatoryki jest aktywny.

 • W panelu Oblicz wywołaj Ustawienia kombinatoryki.

 • Zaznacz wszystkie kombinacje rodzaju SGN. Pozostaw Kombinacje użytkownika aktywne (brak). Zatwierdź klikając OK. Od tego momentu wszystkie wyniki statyki prezentowane będą jako obwiednia z wybranych kombinacji.

 • Kliknij na ikonę obok rodzaju kombinacji aby wyświetlić szczegółową listę kombinacji, które będą brane pod uwagę. Poniżej przykład dla SGN – trwałe i przejściowe sytuacje obliczeniowe.

Kliknij aby powiększyć

Siły przekrojowe

Na początek upewnij się, że wszystkie pożądane grupy obciążenia są aktywne. Grupy nieaktywne są pomijane przy tworzeniu kombinacji we wszystkich typach analizy.

Znaczenie ikon przy grupach obciążenia

 • „G” – grupa gdzie zostanie uwzględniony ciężar własny elementów konstrukcyjnych (obliczany automatycznie). W przypadku, gdy żadna z grup nie jest wskazana dla ciężaru własnego, zostanie on pominięty w obliczeniach.
 • „∨” – grupa aktywna,
 • „∨” – aktualna grupa aktywna,
 • [brak ikony] – grupa nieaktywna.

 • Przeglądnij w zakładce Grupy obciążeń symbole z lewej strony. W razie potrzeby użyj Aktywuj/deaktywuj grupę obciążenia w celu zmiany statusu.

W kolejnych krokach zmienimy skalę wykresów, a następnie wyświetlimy siły osiowe (Qx) oraz momenty zginające (My).

 • W panelu Ustawienia wywołaj Ustawienia wyświetlania.

 • W zakładce Ogólne wybierz wyświetlanie przemieszczeń w Globalnym układzie współrzędnych.

 • W zakładce Wykresy zmień Współczynnik skali na 0.3.

Znakowanie sił przekrojowych i przemieszczeń

Wykresy sił przekrojowych prezentowane są w lokalnym układzie współrzędnych pręta. Układ współrzędnych dla przemieszczeń zależy od ustawień wyświetlania (panel Ustawienia > Ustawienia wyświetlania > Ogólne).

 • W panelu Belki wywołaj Siły i wybierz Qx w pasku, który pojawi się po lewej stronie widoku.

Wykresy sił osiowych zostały zaprezentowane w widoku w kN.

Kliknij aby powiększyć

 • Ponownie wywołaj procedurę Siły, ale tym razem wybierz My. Program zaprezentuje momenty zginające względem lokalnej osi Y w kNm.

Kliknij aby powiększyć

 • Aby zobaczyć wyniki szczegółowe, wywołaj z panelu Belki narzędzie Wykres szczegółowy.

 • Program podświetli wszystkie segmenty belek. Wskaż lewym przyciskiem myszy dowolny segment płatwi.

 

 • Użyj kursora w obszarze wykresu oraz lewego przycisku myszy aby zmienić aktualną rzędną.

Kliknij aby powiększyć

Przeglądanie wyników szczegółowych dla belek

Aby zmienić wyświetlane wartości przełączaj między zakładkami oraz nazwami wyników w lewym panelu.

Aby zmienić aktualny punkt dla którego wyświetlane są wyniki, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy na wykresie przesuń wskaźnik w lewo/prawo. Aktualna współrzędna zostanie zmieniona, a wyniki zaktualizowane. Aktualna współrzędna oznaczona jest na wykresie za pomocą białego koła.

W przypadku włączonej kombinatoryki, pojawiają się dwa panele Min oraz Max z wynikami dla obwiedni. Jedna z wartości oznaczona prefiksem min/max jest wartością ekstremalną wyznaczoną zgodnie z wyświetloną kombinacją, a pozostałe (bez prefiksu) wartościami odpowiadającymi wyliczonymi dla tej samej kombinacji. Kliknij ikonę „i” aby zobaczyć szczegóły kombinacji lub dodać ją do kombinacji użytkownika.

Reakcje podporowe

Wszystkie reakcje prezentowane są w lokalnym układzie współrzędnych podpory.

 • W panelu Reakcje wywołaj Punkt oraz wybierz Fz w pasku, który pojawi się po lewej stronie widoku.

Reakcje w lokalnym kierunku Z podpory zostaną wyświetlone w widoku przy symbolach podpór.

Kliknij aby powiększyć

 • W panelu Oblicz użyj przełącznika Max/Min aby zmienić typ wyświetlanych reakcji.

 • W celu wyświetlenia szczegółowych wyników wywołaj w panelu Reakcje procedurę Pokaż wyniki szczegółowe.

 • Program podświetli za pomocą czerwonych symboli wszystkie węzły do których przypisano podpory punktowe. Wskaż dowolną podporę i kliknij lewy przycisk myszy.

Program wyświetli wyniki szczegółowe w osobnym oknie.

Przeglądanie wyników szczegółowych dla reakcji

Przełączaj aktualną podporę za pomocą listy rozwijanej u góry okna dialogowego, a bieżącą składową reakcji poprzez ikony w zakładce Reakcje.

W przypadku włączonej kombinatoryki, w oknie pojawiają się dwa panele Min oraz Max z wynikami dla obwiedni. Jedna z wartości oznaczona prefiksem min/max jest wartością ekstremalną wyznaczoną zgodnie z wyświetloną kombinacją, a pozostałe (bez prefiksu) wartościami odpowiadającymi wyliczonymi dla tej samej kombinacji. Kliknij „i” aby zobaczyć szczegóły kombinacji lub dodać ją do kombinacji użytkownika.

Użyj przycisków na górze zakładki aby zmienić wiodący komponent wyników dla którego wyznaczana jest obwiednia.

Zamknij okno klikając X aby wyjść z procedury.

Wygląd okna z wynikami zależy od trybu kombinatoryki.

Przemieszczenia

W tym bloku instrukcji zmienimy rodzaj kombinacji dla kombinatoryki i wyświetlimy przemieszczenia w globalnym układzie współrzędnych.

W panelu Ustawienia wywołaj ponownie Ustawienia wyświetlania.

 • W zakładce Ogólne wybierz wyświetlanie przemieszczeń w Globalnym układzie współrzędnych.

 • W panelu Oblicz wywołaj ponownie Ustawienia kombinatoryki.

 • Zaznacz kombinacje rodzaju SGN – kombinacja podstawowa. Zatwierdź klikając OK. Od tego momentu wszystkie wyniki statyki prezentowane będą jako obwiednia kombinacji z grupy SGN – kombinacja podstawowa.

 • W panelu Belki wywołaj procedurę Przemieszczenia i wybierz Uz w pasku, który pojawi się po lewej stronie widoku.

W widoku zostaną wyświetlone przemieszczenia w mm.

Kliknij aby powiększyć

Raport

Na koniec wygenerujemy raport. Dla większej przejrzystości dodamy tylko wybrane wyniki dla płatwi.

 • W panelu Eksportuj wywołaj Utwórz raport.

 • Z listy rozwijanej wybierz Ogólne i podaj nazwę oraz autora projektu.

 • Zmień kontekst na Przemieszczenia belek. Odznacz wszystko za pomocą narzędzia po prawej stronie i zaznacz tylko Uz dla belki o nazwie Płatew.

 • Zmień kontekst na Siły przekrojowe w belkach. Odznacz wszystko za pomocą narzędzia po prawej stronie i zaznacz tylko My dla belki o nazwie Płatew.

 • Zmień kontekst na Podpory punktowe, odznacz wszystko i naciśnij Generuj.

Raport zostanie utworzony w katalogu tymczasowym i otwarty w domyślnym edytorze dokumentów RTF. Pozostałe opcje jak Zapisz lub Zapisz i wyświetl pozwalają wskazać lokalizację zapisu pliku.

Raport nie otwiera się prawidłowo

Raport tworzony jest jako dokument RTF (Rich Text Format) obsługiwanym przez wiele procesorów tekstu. Raporty są testowane na LibreOffice oraz MSWord. Zalecamy LibreOffice (www.libreoffice.org).

Używając funkcji Generuj lub Zapisz i wyświetl, system otwiera dokument za pomocą programu skojarzonego z rozszerzeniem „.rtf”. Jeżeli domyślny program otwiera raport niepoprawnie to zmień przypisanie rozszerzenia „.rtf” do jednego z rekomendowanych powyżej programów.

Powiązane dokumenty:

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi3 stalowe_zadaszenie_3d_v2 481 KB 152