Model

Wersja programu: Soldis PROJEKTANT X1

Projekt, pozycja obliczeniowa

Pierwszym krokiem przy tworzeniu nowego projektu w programie Soldis PROJEKTANT jest wybór norm projektowych wg których analizowane będą pozycje projektu. Projekt może składać się z wielu pozycji obliczeniowych różnego typu konstrukcji. 

 • Po uruchomieniu programu uzupełnij dane projektu i wybierz zestaw norm projektowych Eurokody (PN-EN),
 • Uzupełnij informacje podstawowe, wybierz typ konstrukcji Płyta stropowa, zatwierdź OK.

Podgląd pozycji projektu jest widoczny w oknie „Pozycje obliczeniowe” w lewym dolnym oknie programu.

Geometria

Domyślną jednostką przy definicji geometrii jest [m].

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie,
 • Wybierz Krawędzie/Osie > Krawędź (rozwiń) > Prostokąt,

1_M_Krawędź

 • Podaj współrzędne pierwszego punktu: 0.0, 0.0 (x, y),
 • Podaj współrzędne drugiego punktu: 5.2, 15.0 (x, y),
 • Na ekranie wyświetlona zostanie zdefiniowana geometria.

Podpory

Oparcie stropu na ścianach zdecydowano się odwzorować jako podparcie liniowe przegubowe wszystkich krawędzi (przyjęto brak sztywności obrotowej).

 • Pozostań w zakładce Modelowanie,
 • Wybierz Podparcie > Podpora (rozwiń) > Liniowa – krawędzie (ściana),

 • W oknie Zaznacz wybierz Wszystkie > Zastosuj,
 • W oknie Definicja podpory:
  • Wybierz ikonę podpory przegubowej,
  • Nadaj typowi podpory nazwę „Przegub”,
  • Pozostaw domyślne wartości sztywności i przemieszczeń,
  • Zatwierdź OK i zamknij.

1_PłytaPodpory

Lokalny układ współrzędnych

Spodziewany główny kierunek pracy płyty jest równoległy do osi X globalnego układu współrzędnych (GUW). Orientacja GUW przedstawiona jest zawsze w punkcie 0,0. Niebieska strzałka wyznacza zawsze kierunek i zwrot osi X, zielona osi Y. Dla danej płyty założony LUW (lokalny układ współrzędnych) jest więc zgodny z GUW. Jednak, dla porządku, warto jest zawsze zdefiniować dla każdego panela LUW.

 • Pozostań w zakładce Modelowanie,
 • Wybierz Orientacja > Nowa orientacja,

1_M_Orientacja

 • Podaj współrzędne początku układu, np.: 2.6, 7.5 (środek ciężkości panela – może być inny dowolny punkt),
 • Podaj dowolną długość w kierunku poziomym,

 • W oknie Definicja układu współrzędnych:
  • Podaj nazwę np. „LUW”,

  • Zatwierdź OK i zamknij.

1_PłytaLUW

Właściwości panela

Panel jest obiektem przypisanym do powierzchni, który przechowuje informacje o:
– materiale i przekroju płyty,
– lokalnym układzie współrzędnych płyty,
– parametrach wymiarowania, tzn. wszystkich danych potrzebnych do zwymiarowania płyty żelbetowej wg wybranej normy.

 • Pozostań w zakładce Modelowanie
 • Wybierz Panele > Zmień właściwości,

1_M_Panele

 • W oknie Zaznacz wybierz Wszystkie > Zastosuj,
 • W oknie Edycja powierzchni:
  • Wybierz klasę betonu C25/30,
  • Określ przekrój płyty 0.20 m,
  • Wybierz układ lokalny LUW,
  • Powiększ okno klikając w ikonę „+” – pojawi się lista wyboru parametrów wymiarowania ustawiona na Domyślne parametry.

Na tym etapie modelowania można zostawić domyślne parametry wymiarowania, gdyż nie wpływają one na wyniki statyki. Dobrą praktyką jest zmienić je dopiero po analizie statycznej, po odczytaniu ugięć i obliczeniowo potrzebnego zbrojenia. 

Grupy obciążeń

Przyjęto 3 grupy obciążeń: ciężar własny, obciążenia stałe (ciężar warstw wykończeniowych stropu), obciążenia zmienne (obciążenie użytkowe kat. B wg PN-EN 1991-1-1).

 • Pozostań w zakładce Modelowanie,
 • Wybierz Obciążenia > Menadżer grup obciążenia,

1_M_ObciążenieMenadżer

 • W oknie Menadżer grup obciążenia kliknij PPM na grupę Wymuszenia układu:
  • Z podręcznego menu wybierz Aktywuj/Deaktywuj.

 • Kliknij PPM na grupę Ciężar własny i z podręcznego menu wybierz Edytuj. W nowym oknie:
  • Wybierz Typ > Definicja użytkownika,
  • Ustal współczynnik obliczeniowy Wsp. max > 1.35,
  • Ustal współczynnik obliczeniowy Wsp. min > 1.00,
  • Zatwierdź OK i zamknij.

1_M_Płyta1_CWŁ_1

 • Kliknij PPM na grupę Obciążenie zmienne i z podręcznego menu wybierz Edytuj. W nowym oknie:
  • Zmień Nazwa > Obciążenia stałe,
  • Wybierz Typ > Definicja użytkownika,
  • Wybierz Typ obciążenia > Stałe,
  • Ustal współczynnik obliczeniowy Wsp. max > 1.35,
  • Ustal współczynnik obliczeniowy Wsp. min > 1.00,
  • Zatwierdź OK i zamknij.

1_M_Płyta1_STAŁE_1

 • W oknie Menadżer grup obciążenia wybierz ikonę Dodaj nową grupę. W nowym oknie:
  • Zmień Nazwa > Obciążenia zmienne,
  • Wybierz Typ > Użytkowe: biura,
  • Pozostaw domyślnie zdefiniowane współczynniki,
  • Zatwierdź OK i zamknij.

1_M_Płyta1_ZMIENNE

 • Kliknij OK i zamknij okno Menadżer grup obciążenia.

1_M_ObciążenieMenadżerFinalnie

Obciążenia

Obciążenie od ciężaru własnego elementów jest zadawane automatycznie przez program na podstawie właściwości określonych we właściwościach panela. Zadano obciążenia stałe o wartości 1.17 kN/m2 i obciążenia zmienne o wartości 3.00 kN/m2 (wartość zalecana przez Eurokod). Obciążenia zamodelowano jako powierzchniowe, równomiernie rozłożone na całej powierzchni panela.

 • Pozostań w zakładce Modelowanie,
 • Wybierz Obciążenia > Obciążenie powierzchniowe > Przypisz do powierzchni,

1_M_ObciążeniePowierzchnia

 • W oknie Zaznacz wybierz Wszystkie > Zastosuj,
 • W oknie Definicja obciążenia:
  • Podaj nazwę Warstwy wykończeniowe,
  • Wybierz Grupa obciążenia > 2: Obciążenie stałe,
  • Określ Wartość obciążenia [kN/m2] > -1.17.

 • W ten sam sposób wprowadź obciążenie zmienne.

Żeby podejrzeć i/lub edytować zdefiniowane obciążenia wybierz „Obciążenia” > „Lista obciążeń”

1_M_ObciążenieLista

1_PłytaObciążenia

Siatka MES

Ze względu na prostą geometrię, brak podpór punktowych i brak obciążeń w postaci sił skupionych zadano czworokątną siatkę o domyślnym zagęszczeniu i rozmiarze elementów skończonych.

 • Pozostań w zakładce Modelowanie,
 • Wybierz Siatka > Ustawienia siatki,

1_M_SiatkaWłaściwości

 • W oknie Ustawienia siatkowania:
  • Wybierz Typ siatki > Czworokątna,
  • Zatwierdź OK i zamknij okno.

1_M_UstawieniaSiatkowaniaCzworokątna

 • Wybierz Siatka > Rozmiar siatki,

1_M_SiatkaRozmiar

 • W oknie Globalny rozmiar:
  • Pozostaw domyślny rozstaw,
  • Zatwierdź OK i zamknij okno.

 • Wybierz Siatka > Generuj,

1_M_SiatkaGeneruj

Program automatycznie utworzył siatkę elementów skończonych na panelu.1_PłytaSiatka

Weryfikacja przed uruchomieniem obliczeń

Przed uruchomieniem obliczeń warto sprawdzić zgodność zdefiniowanego modelu z założeniami projektowymi. W tym celu pomocne są narzędzia graficznej wizualizacji parametrów.

 • Przejdź do zakładki Widok,
 • W oknie Wizualizacja wybierz kolejne ikony w celu szybkiego podglądu zdefiniowanych parametrów (materiał, grubość, LUW, parametry wymiarowania) dla poszczególnych paneli,

1_Widok_Wizualizacja

 • Dopasuj zakres wyświetlania parametrów i elementów modelu obliczeniowego korzystając z ikon w prawym dolnym rogu ekranu,

Zwłaszcza podczas przeglądania wyników obliczeń statycznych, wymiarowania i weryfikacji warto zapewnić odpowiednią czytelność wyników.

 • W celu powrotu do domyślnie ustawionych w programie parametrów wyświetlania wybierz skrajną lewą ikonę Domyślne,

1_IkonyParametryWyświetlania

Uruchomienie obliczeń dla statyki

 • Przejdź do zakładki Analiza,

Przy ikonach dla poszczególnych trybów analizy znajdują się kontrolki sygnalizujące aktualność wyników. Kolor pomarańczowy oznacza brak aktualnych wyników dla danej analizy (potrzebne przeliczenie). Kolor zielony oznacza wyniki aktualne (wybierając daną analizę, nie następuje przeliczenie).1_A_RodzajeAnalizy

 • Włącz obliczenia wybierając przycisk Statyka,

Jeśli program nie wykryje żadnych błędów w modelu, obliczenia zostaną przeprowadzone. W przeciwnym wypadku wprowadź sugerowane korekty i spróbuj ponownie.

Etapy pracy nad modelem i analizy

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi strop_jednoprzesłowy 552 KB 169