Stopa fundamentowa

Opis problemu

Dobór geometrii i oraz wymiarowanie stopy fundamentowej dla posadowienia ramy żelbetowej [3527].

Metody

Wymiarowanie stopy przeprowadzono zgodnie z PN-EN-1997-1 i PN-EN 1992-1.

Przyjęty profil gruntu (podłoże warstwowane):

 • Piasek drobny Pd
  • Stopień zagęszczenia: I=0.7
  • Wilgotność: mw
  • Miąższość: 1.20m (p.p.p.)
 • Piasek gruby Pg
  • Stopień zagęszczenia: I=0.7
  • Wilgotność: mw
  • Miąższość: 2.20m
 • Glina piaszczysta Gp
  • Geologiczna klasyfikacja gruntu spoistego: A
  • Stopień plastyczności: I=0.2
  • Miąższość: 3.00m
 • Poziom zwierciadła wody gruntowej: -5.59m

Przyjęte parametry geometryczne i materiałowe stopy fundamentowej:

 • beton C20/25,
 • stal B500SP,
 • szerokość: B=1.5m,
 • długość: L=1.5m,
 • wysokość: h=0.6m,
 • otulina (grunt): c=7.5cm,
 • otulina (podbeton): c=4.0cm,
 • przyjęta średnica zbrojenia: Φ20,
 • minimalna odległość w świetle między prętami: 3.0cm,

Głębokość posadowienia fundamentu: -2.19m

Założenia obliczeniowe (EC7):

 • Podejście obliczeniowe 2:  A+ M+ R2   (pkt. 2.4.7.3.4.3)
  • A→ współczynniki częściowe do oddziaływań γ → {γG =1.35/1.0 ; γQ =1.5}  (Tabl. A3)
  • M→ współczynniki częściowe do parametrów geotechnicznych γm → {γφ’ =γc’ =γcu =γqu =γγ =1.0}  (Tabl. A4)
  • R→ współczynniki częściowe do oporu/nośności γR → {γR:v =1.4 ; γR:h =1.1}   (Tabl. A5)
 • Obliczeniowe efekty oddziaływań:
  • Procedura 1: E= E{ γFrep ; Xk; a}   (wz.2.6a)
 • Obliczeniowy opór nośności podłoża:
  • Procedura 1: R= R{ γFrep ; Xk; a}   (wz.2.7a)

SGN (I SG): Pominięto określenie limitu naprężeń w gruncie. Sprawdzono obliczeniowy opór graniczny podłoża gruntowego (wszystkich warstw, na poziomach tzw. fundamentu zastępczego). Sprawdzono warunek na odrywanie fundamentu, przyjmując ograniczenie zasięgu szczeliny c/clim=0.5 i ograniczenie powierzchni odrywanej A/Alim=0.25. Sprawdzono stateczność fundamentu na obrót wokół głównych osi bezwładności i stateczność na przesunięcie w poziomie posadowienia. Wyznaczono obliczeniowo potrzebne zbrojenie główne (w dwóch kierunkach – zbrojenie siatkowe). Sprawdzono nośność fundamentu na przebicie na podstawowym obwodzie kontrolnym. Długość podstawowego obwodu kontrolnego: u=808cmOBLICZENIE

SGU (II SG): Dopuszczalna wartość osiadania fundamentu: 1.0cm.

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Reguły wymiarowania

 • Z paska głównego wybierz Analiza > Wymiarowanie > Narzędzia wymiarowania > Obwiednia.

Tryby generowania kombinacji określają kombinacje i przekroje na długości elementów, który będą brane pod uwagę podczas analizy konstrukcji. W celu uzyskania dokładnego opisu wybierz Informacje o trybach generowania kombinacji.

 • Wybierz Przypisz regułę > Eurokody > Fundamenty bezpośrednie wg PN-EN 1997-1
 • Wskaż węzeł 5 (lewy dolny) klikając w niego LPM i wybierz  Zastosuj.fundament_regula

Definicja geometrii fundamentu i dodatkowych obciążeń

 • W nowym oknie wybierz zakładkę Reakcje na poziomie węzła,reakcje-na-poziomie-wezla

W trybie Obwiednia fundament jest sprawdzany dla ekstremalnych kombinacji poszczególnych sił przekrojowych zestawionych w tabeli Kombinacje obciążenia.

 • Dodatkowe obciążenie > q = 4.83 kN/m2  (ciężar posadzki, patrz: [2962]),dod-obc
 • Ustal kształt przekroju stopy fundamentowej: Typ > Stopa prostokątna,
 • Z prawej strony okna wybierz zakładkę Geometria:
  • L > 1.5[m]
  • B > 1.5 [m]
  • h > 0.5[m]
  • Pozostałe parametry pozostaw domyślne.
 • Wybierz zakładkę Ustawienia:
  • Współczynniki obciążenia > γmin > 1.0
  • Pozostałe parametry pozostaw domyślne.

Definicja warunków gruntowych

 • Wybierz zakładkę Definicja warunków gruntowych,definicja-warunkow-gruntowych
 • Wybierz Pokaż opcje, współczynniki częściowe do parametrów geotechnicznych pozostaw równe 1.0,grun_opcje
 • Ustaw Głębokość posadowienia równą 2.19 [m],grunt_glebokosc
 • Usuń domyślną warstwę gruntu klikając LPM w przycisk Usuń warstwę (prawy górny róg danej warstwy),
 • Wybierz Zmień nazwę profilu > Budynek wielorodzinny i zatwierdź Ok,profil_gruntu
 • [A] Wybierz Dodaj warstwę gruntu:grunt_dodaj
  • Warstwa > Grubość H [m] > 1.2,
  • Definicja > PN-81/B-03020 (metoda B),
  • Typ > Niespoisty > Piasek drobny,
  • Wilgotność > Mało wilgotne,
  • Stopień zagęszczenia iD [-] > 0.7,
  • Zatwiedź definicję klikając Dodaj,
 • Analogicznie do [A] dodaj kolejne warstwy gruntu (Piasek gruby Pg i Glina piaszczysta Gp)fundamentwarstwy
 • Przesuń zwierciadło wody gruntowej na na strop trzeciej warstwy (-5.59m p.p.t.) klikając LPM w dolną strzałkę koty zwierciadła wody gruntowej.

SGN (I SG)

 • Wybierz zakładkę Stan graniczny nośności,sgn
 • Wybierz zakładkę Podłoże:
  • Z rozwijanej listy wybierz kolejne warstwy podłoża gruntowego,
  • Warunek nośności ze względu na opór graniczny podłoża jest sprawdzony dla każdej warstwy (sprawdzenie tzw. fundamentu zastępczego),
  • Odznacz opcję Uwzględnij limit dla maksymalnych naprężeń.grunt_podloze2
 • Wybierz zakładkę Odrywanie:
  • Odznacz opcję Zezwalaj na odrywanie fundamentu,
  • Pozostaw domyślne wartości granicznego pola odrywanego i szerokości szczeliny,
 • Wybierz zakładkę Obrót:
  • Współczynnik redukcyjny nośności > γR > 1.1
 • Wybierz zakładkę Poślizg:
  • Współczynnik redukcyjny nośności > γR > 1.1
  • Współczynnik redukcyjny spójności > mc > 1.0
 • Wybierz zakładkę Zbrojenie:
  • Ustaw otulinę c1 > 75[mm]  c2 > 40[mm],
  • Beton > C20/25,
  • Zbrojenie L: > Φ20 , co > 20[cm],
  • Zbrojenie B: > Φ20 , co > 20[cm],
  • Rozwiń opcję Więcej i w zakładce Skurcz określ wlim > 0.3[mm] i zatwierdź Ok.grunt_zbrojenie_3
 • Wybierz zakładkę Przebicie:
  • u > 808.0[cm],
  • θ > 26.6°grunt_przebicie_3

Warunki nośności I Stanu Granicznego (SGN) spełnione. Dominuje warunek na przebicie73%.

SGU (II SG)

 • Wybierz zakładkę Stan graniczny użytkowalności,sgu
 • Kliknij LPM w przycisk Pokaż opcje,
  • Dopuszczalna wartość osiadania > smax > 1.0[cm],
  • Odprężenie podłoża po wykonaniu wykopu > Czas wznoszenia > Do roku.grunt-sgu

Warunek ograniczający osiadanie fundamentu spełniony (67%).

UWAGA! Sprawdzono II SG dla konkretnego, pojedynczego bloku fundamentowego. Sprawdzając II SG całości posadowienia budynku należy dodatkowo określić m.in.: średnie osiadanie fundamentów, różnicę osiadań fundamentów, przechylenie budowli i jej ugięcie.

Weryfikacja i raport z obliczeń

Warunki nośności i użytkowalności elementu są spełnione – wytężenie wynosi 73% ze względu na zbrojenie główne. Zamknij okno wymiarowania, zapisując wyniki pracy, klikając Ok. W celu ostatecznej weryfikacji obliczeń wybierz tryb generowania kombinacji Wszystkie kombinacje i kliknij Przelicz. Ostateczne wytężenie wynosi 73%.

W celu wygenerowania raportu z obliczeń wybierz ikonę Generuj raport. Określ zakres raportu i kliknij Zapisz (.rtf).7

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf rama-zelbetowa_stopa-fundamentowa-raport 331 KB 1221