Tag Archive: Stal

Pozycje obliczeniowe - Słup stalowy – fundament

Opis problemu Dobór geometrii oraz wymiarowanie stopy fundamentowej dla posadowienia słupa pośredniego [1544]. Metody Wymiarowanie stopy fundamentowej przeprowadzono według PN-EN 1997-1 oraz PN-EN 1992-1. Założenia: Podłoże gruntowe jednolite. Podłoże gruntowe gruntowe z piasku pylastego (clSa) o stopniu plastyczności IL =…
Read more

Stężenie połaciowe - Analiza statyczna

Opis problemu Obliczenie maksymalnego obciążenia i ugięcia stężenia połaciowego. Metody Pod wpływem przyłożonego obciążenia qd, następuje wygięcie tężnika o wartość δq. Jako że, obciążenie statecznościowe qd zastępuje imperfekcje geometryczne stężanych elementów, należy je skorygować o to dodatkowe przemieszczenie δq (liczone jako max. różnica…
Read more

Kombinacje wymiarujące w analizie stężenia poprzecznego

Opis problemu Norma PN-EN 1993-1 zaleca w analizie stężeń uwzględniać imperfekcje geometryczne stężanych elementów. Wstępne wygięcia pasów górnych kratownic (tudzież rygli) można zastąpić równoważnym obciążeniem destabilizującym, zgodnie ze wzorem Wz.1: Wz.1: Równoważne obciążenie destabilizujące. Siła NEd jest to siła ściskająca…
Read more

Słup stalowy - Wymiarowanie

Opis problemu Wymiarowanie stalowego słupa pośredniego. Metody Wymiarowanie słupa przeprowadzono zgodnie z EN-1993-1. Warunki nośności powinny być spełnione w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. Wstępnie dobrano przekrój HEB. SGN: Współczynnik długości wyboczeniowej względem osi Y przekroju wynosi 1.0 (klasyczny przypadek). Względem…
Read more

Słup stalowy

Charakterystyka elementu Wolnopodparty słup o przekroju dwuteowym (wstępnie przyjęto profil HEB) ze stali S235. Słup pośredni usytuowany między słupami głównymi [1541] umożliwia dobór na pokrycie ścienne płyt warstwowych (zmniejszenie rozpiętości z 6m do 3m). Rys.1. Rozmieszczenie słupów pośrednich na rzucie budynku Schemat statyczny Geometria: Przyjęto…
Read more

Rygiel okapowy - Wymiarowanie

Opis problemu Wymiarowanie stalowego rygla okapowego. Metody Wymiarowanie rygla przeprowadzono zgodnie z EN-1993-1. Warunki stanów granicznych nośności i użytkowalności powinny być spełnione w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. Wstępnie dobrano przekrój HEB. Przyjęto podatne żebra usztywniające nad podporami elementu. Uwzględniono…
Read more

Rygiel okapowy - Definicja modelu

Definicja geometrii i podpór Metody W celu utworzenia modelu obliczeniowego elementu belkowego należy wskazać oś elementu (zbioru środków ciężkości wszystkich przekrojów), oraz określić możliwe przemieszczenia węzłów podporowych. W przypadku wolnopodpartego rygla węzłami podporowymi są węzły skrajne. Oparcie na słupie żelbetowym zdefiniowano jako…
Read more

Rygiel okapowy

Charakterystyka elementu Wolnopodparty słup o przekroju dwuteowym (wstępnie przyjęto profil HEB) ze stali S235. Rygiel pełni funkcję pomocniczą – oparcie dla słupków pośrednich. Rys.1. Rozmieszczenie rygli na rzucie budynku Schemat statyczny Geometria: Przyjęto model jednoprzęsłowej belki podpartej w miejscu połączenia z głównymi słupami [1541]. Podparcie: Podparcie rygla…
Read more

Pozycje obliczeniowe

Charakterystyka obiektu Zgodnie z koncepcją modelu obliczeniowego konstrukcji hali [2423, 684] w celu analizy wyodrębniono poszczególne elementy nośne, tworząc z nich samodzielne pozycje obliczeniowe. Elementy oddziałują między sobą, przekazując obciążenia zgodne z Rys.1. Pozycje obliczeniowe Płatew. Wiązar kratowy. Stężenie poprzeczne. Słup żelbetowy. Słup…
Read more