Author Archive: Krzysztof Szajek

Dr inż. Krzysztof Szajek: adiunkt na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Podstawowy obszar badań stanowią zagadnienia obliczeń numerycznych, modelowania i optymalizacji konstrukcji. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz używaniu systemów informatycznych służących wspomaganiu projektowania konstrukcji budowlanych. Jest autorem/współautorem wielu programów komputerowych (Soldis PROJEKTANT, BrigadePlus, MEFA Static, ...). W roku 2012 obronił prace doktorską w dziedzinie optymalizacji konstrukcji. Jest autorem lub współautorem ponad 35 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych, w tym 3 monografii.

Osobliwości przy podparciu punktowym w analizie płyt

  Opis problemu Podparcie punktowe reprezentujące słup w ustrojach płytowo-słupowych powoduje powstanie lokalnych zaburzeń. Momenty gwałtownie rosną w miarę zbliżania się do podpory. Dodatkowo wartość maksymalna zmierza do nieskończoności w miarę zagęszczania siatki. W konsekwencji próba ustalenia zbrojenia dla maksymalnego momentu nie…
Read more

Redukcja masy stalowego dźwigara kratowego

Opis problemu W przypadku dźwigarów wykonanych rur prostokątnych, w każdym profilu istnieją trzy istotne parametry, które mogą podlegać modyfikacji (szerokość, wysokość oraz grubość ścianki). Ze względu na liczne i złożone warunki projektowe SGN oraz SGU, aby otrzymać konstrukcję optymalną, konieczne jest operowanie…
Read more

Współpraca słupów żelbetowych połączonych sztywną konstrukcją dachu

Opis problemu Przy relatywnie wysokich żelbetowych halach jednokondygnacyjnych wpływ efektów nieliniowych może być znaczącym czynnikiem wpływającym na nośność słupów. Bazując na wynikach statyki liniowej, określenie wpływu smukłości (dodatkowego mimośrodu działania siły) jest wprost zależne od siły krytycznej elementu, a w konsekwencji od przyjętego…
Read more

Wpływ sztywności stężenia na siłę krytyczną oraz postać wyboczenia ramy portalowej

Opis problemu W praktyce inżynierskiej przy wymiarowaniu najczęściej bazuje się na wynikach statyki liniowej. Efekty nieliniowe zostają uwzględnione poprzez współczynniki wyboczeniowe w przypadku konstrukcji stalowych [1, 3] oraz zwiększenie mimośrodu w przypadku konstrukcji żelbetowych [2, 4]. W obydwóch przypadkach konieczne staje się…
Read more

Określenie siły krytycznej oraz współczynnika długości wyboczeniowej w złożonych warunkach podparcia

Opis problemu Zastosowanie wyników statyki liniowej do wymiarowania wymusza uwzględnienia efektów nieliniowych w sposób pośredni. Normy [1, 2, 3, 4] określają wzrost sił przekrojowych/naprężeń w funkcji siły krytycznej elementu, która ściśle zależy od długości wyboczeniowej będącej iloczynem długości rozpatrywanego elementu oraz współczynnika długości wyboczeniowej….
Read more

Modelowanie połączenia teleskopowego

Opis problemu Połączenie teleskopowe definiowane jest między dwoma węzłami i umożliwia ich wzajemne przemieszczenie wzdłuż wskazanego kierunku blokując jednocześnie względne obroty oraz przemieszenia w kierunku prostopadłym (Rys.1). Ilustracją może być połączenie dwóch rur poprzez nasunięcie na nie rury o większej średnicy (założenie idealnego poślizgu, Rys.2). Połączenie teleskopowe jest…
Read more

Redukcja ugięcia wiązara kratowego poprzez zmianę profili

Cel Redukcja ugięcia wiązara kratowego [55] z użyciem algorytmu optymalizacji. Opis problemu W przypadku belek modelowanych zgodnie z teorią Bernoulliego-Euler (stosowana standardowo w analizach prętowych konstrukcji budowalnych) przemieszczenie prostopadłe do osi wynika tylko i wyłącznie ze zginania (powstanie krzywizny). W przypadku…
Read more