Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SOLDIS SP. Z O.O.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych długą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://www.soldis-school.pl/ (dalej, jako Strona Internetowa) przez Soldis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-702), ul. Głogowska 31/33, numer KRS: 0000785986, NIP: 7792505882, REGON: 383350022 (dalej jako Soldis) na rzecz Klientów.
 2. Przez Usługi rozumie się usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. Przez Klienta rozumie się każdy podmiot korzystający z Usług.
 4. Przez Konsumenta rozumie się Klienta będącego osobą fizyczną korzystający z Usług, jeżeli korzystanie z Usług nie jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub Klienta będącego osobą fizyczną korzystającą z Usług, jeżeli korzystanie z Usług pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, o ile charakter świadczonych Usług powoduje, że nie posiadają one dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przez Klauzulę Informacyjną rozumie się zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Strony Internetowej, dostępne pod linkiem: https://www.soldis.com.pl/pl/rodo/.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z zamawianego przez Klienta oprogramowania znajdują się w Licencji dotyczącej danego typu oprogramowania.

II. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy konieczne jest
  a) aktywne połączenie z Internetem,
  b) aktualna przeglądarka internetowa akceptująca tzw. pliki cookie,
  c) akceptacja tzw. plików cookie,
  d) posiadanie aktualnego, aktywnego adresu e-mail.

III. Zasady korzystania z Usług

Klient może korzystać ze Strony Internetowej wyłącznie w celu korzystania z Usług, w celu uzyskania od Soldis informacji . Zabrania się używania Strony Internetowej w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celach przestępczych, poprzez umieszczanie w ramach Strony Internetowej treści nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle wyznaniowym, rasowym, orientacji seksualnej lub etnicznym lub nawołujących do przestępstw.

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Soldis świadczy następujące Usługi:
  a) Usługa formularza kontaktowego,
  b) Usługa korzystania z materiałów szkoleniowych programu Soldis PROJEKTANT.

IV.1. Usługa formularza kontaktowego

 1. Usługa formularza kontaktowego świadczona jest za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz znajdującego się w niej formularza kontaktowego.
 2. Usługa formularza kontaktowego pozwala na nawiązanie kontaktu przez Klienta lub potencjalnego Klienta z Soldis w celu zadania pytania lub rozwiania wątpliwości w zakresie materiałów szkoleniowych prezentowanych na Stronie Internetowej.
 3. W celu skorzystania z usług formularza kontaktowego Klient:
  a) wypełnia dane kontaktowe niezbędne do nawiązania kontaktu z Soldis, tj. aktywny i aktualny adres e-mail oraz imię (opcjonalnie również nazwisko i telefon),
  b) wprowadza temat i treść zapytania w polu „Pytanie”,
  c) akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w Polityce Prywatności oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Soldis nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się z Klientem, który skorzystał z usługi formularza kontaktowego w związku z podaniem nieprawidłowego, nieaktywnego lub nieaktualnego adresu e-mail.
 5. Korzystanie z usługi formularza kontaktowego jest darmowe i nie wymaga rejestracji.

V. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości dotyczących świadczenia Usług, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty e-mail wskazując:
  a) datę wystąpienia nieprawidłowości,
  b) opis stwierdzonej nieprawidłowości,
  c) w miarę możliwości zrzuty ekranowe potwierdzające zaistnienie stwierdzonej nieprawidłowości.
 2. Usługodawca udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia. Usługodawca w szczególności może skontaktować się z Klientem celem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących świadczonej Usługi.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem wady w zakupionym Oprogramowaniu, Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta, na zasadach tam określonych.

VI. Polubowne załatwienie sporów

 1. W przypadku wyniknięcia sporu na tle niniejszego Regulaminu, Soldis oraz Klient dążyć będą do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, Sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie rzeczowo właściwy Sąd w Poznaniu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku, gdy stroną sporu jest Konsument, Sądem właściwym do rozpoznania sporu jest Sąd właściwy ze względu na właściwe przepisy KPC. Jednocześnie Soldis informuje Klientów będących Konsumentami o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów znajduje się pod linkiem https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .