Oddziaływanie od wiatru według normy PN-EN 1991-1-4

Obciążenie wiatrem

Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (PN-EN 1991-1-4, Tablica NA.1).

v_{b,0}=22 \cdot (1+0,0006 \cdot (900-300))=29,92m/s

Współczynnik kierunkowy (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.2, Uwaga 2).

C_{dir}=1,0

Współczynnik sezonowy (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.2, Uwaga 3).

C_{season}=1,0

Bazowa prędkość wiatru (PN-EN 1991-1-4, wzór 4.1).

v_b=C_{dir} \cdot C_{season} \cdot v_{b,0}

Wysokość odniesienia (PN-EN 1991-1-4, punkt 7.2.9(7)).

z_e=z_i=9,5 m

Kategoria i parametr terenu: III (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.3.2).

z_{min}=5 m<z_i=9,5m<z_{max}=400m

Współczynnik chropowatości (PN-EN 1991-1-4, Tablica NA.3).

C_r(z)=0,8 (\frac{z}{10})^{0,19}=0,8(\frac{9,5}{10})^{0,19}=1,22

Współczynnik rzeźby terenu dla nachylenie terenu jest mniejsze niż

*** QuickLaTeX cannot compile formula:
3^{\circ=1 \sqrt{1}=0,4264

*** Error message:
Cannot connect to QuickLaTeX server: cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired
Please make sure your server/PHP settings allow HTTP requests to external resources ("allow_url_fopen", etc.)
These links might help in finding solution:
http://wordpress.org/extend/plugins/core-control/
http://wordpress.org/support/topic/an-unexpected-http-error-occurred-during-the-api-request-on-wordpress-3?replies=37

(PN-EN 1991-1-4, punkt 4.3.1).

c_{0}(z_{e})=1,0

Średnia prędkość wiatru: (PN-EN 1991-1-4, wzór 4.3).

v_{m}(z_{e})=C_r(z) \cdot c_{0}(z_{e}) \cdot v_b

v_{m}(z_{e})=0,81 \cdot 1,0 \cdot 29,92=24,24m/s

Intensywność turbulencji: (PN-EN 1991-1-4, wzór 4.7).

I_v(z)=\frac{1}{ln(\frac{h}{z_0})}=\frac{1}{ln(\frac{9,5}{0,3})}=0,289

Gęstość powietrza (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.5, Uwaga 2).

\rho=1,25kg/m^3

Wartość szczytowa ciśnienia powietrza – sposób nr 1 (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.5, wzór 4.8).

q_p(z)=[1+7 \cdot I_v(z)] \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2_m

q_p(z)=[1+70,289] \cdot \frac{1}{2} \cdot \1,25 \cdot 24,24^2=1110,15Pa=1,110kPa

Współczynnik ekspozycji (PN-EN 1991-1-4,Tablica NA.3).

C_e(z)=1,9 \cdot (\frac{z}{10})^{0,26}

C_e(z)=1,9 \cdot (\frac{9,5}{10})^{0,26}=1,87

Wartość bazowa ciśnienia prędkości (PN-EN 1991-1-4,wzór 4.10).

q_b=\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2_b

q_b=\frac{1}{2} \cdot 1,25 \cdot 24,24^2=367,24Pa=0,367 kPa

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości – sposób nr 2  (PN-EN 1991-1-4,wzór 4.8).

q_p(z)=c_e(z) \cdot q_b=1,87 \cdot 0,367=0,69 kPa

Przyjęta wartość szczytowa ciśnienia prędkości.

q_b=1,110 kPa

Podział dachu na strefy.

Wymiar e=min\{b;2h\}(PN-EN 1991-1-4,Rys. 7.8).

e=min\{30,0;2 \cdot 9,5=19,00\}=19,00 m

Dach – wariant I i II: Wiatr wieje z kierunku prostopadłego do ściany podłużnej (0^{\circ}).

Dach należy podzielić na pola F, G, H, I i J.

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego

Dach – wariant I i II: Wiatr wieje z kierunku prostopadłego do ściany podłużnej (0°). Dach należy podzielić na pola F, G, H, J.

Podział dachu na strefy obciążenia wiatrem

Wartości  odczytane z tablicy 7.4a dla dachu o pochyleniu 12°.

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla wariantu I i II

Pole Rodzaj c_{pe}
F ssanie -0,88
G ssanie -0,7
H ssanie -0,27
I ssanie -0,4
j ssanie -0,83

 

Wartości obciążenia wiatrem dla wariantu I i II

Wariant Pole Obliczenia
 

I i II

 

 

F w_{e}=1,11 \cdot (-0,88) -0,98
G w_{e}=1,11 \cdot (-0,7) -0,78
H w_{e}=1,11 \cdot (-0,27) -0,30
I w_{e}=1,11 \cdot (-0,4) -0,44
J w_{e}=1,11 \cdot (-0,83) -0,92

 

Współczynnik ciśnienia wewnętrznego

w_{i}=q_{p} \cdot (z_i) \cdot c_{pi}

Współczynnik ciśnienia wewnętrznego (PN-EN 1991-1-4, wzór 7.3, Uwaga 2).

gdy wartość  przyjęto:  C_{pi}=+0,2

gdy wartość  przyjęto: C_{pi}=-0,3

z_i=9,50 m   z_i=z_e       (PN-EN 1991-1-4, punkt 7.2.9(7)).

q_{p}z_i=1,11 kN/m^2

– gdy wartość w_{i}=1,11 \cdot 0,2=0,222 kN/m^2

– gdy wartość w_{i}=1,11 \cdot (-0,3)=-0,333 kN/m^2